Постачання природного газу Споживачу здійснюється на підставі договору постачання природного газу між Постачальником та Споживачем, який укладається відповідно до Правил постачання природного газу та вимог чинного законодавства України.

 

Постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між Постачальником та Споживачем, крім випадків, передбачених законодавством України.

 

Підставами для постачання природного газу Споживачу є наявність договору розподілу природного газу, укладеного в установленому порядку між Споживачем та Оператором ГРМ, та присвоєння споживачу Оператором ГРМ персонального ЕІС-коду як суб’єкту ринку природного газу; наявність договору транспортування природного газу, укладеного в установленому порядку між Споживачем та Оператором ГТС, та присвоєння споживачу Оператором ГТС персонального ЕІС-коду як суб’єкту ринку природного газу; наявність у Споживача укладеного з постачальником договору постачання природного газу та дотримання його умов; наявність підтвердженого обсягу природного газу на відповідний розрахунковий період для потреб Споживача та відсутність простроченої заборгованості Споживача за поставлений природний газ перед діючим Постачальником (за його наявності), що має підтверджуватися письмовою довідкою діючого Постачальника або складеним з ним актом звірки взаєморозрахунків.

 

Усі умови поставки природного газу за договором мають бути справедливими та добре відомими заздалегідь. У будь-якому випадку вся відповідна інформація має бути надана Споживачеві до укладення договору

Постачальник забезпечує Споживача необхідним підтвердженим обсягом природного газу на визначений договором період.

 

За розрахункову одиницю поставленого природного газу приймається метр кубічний природного газу, приведений до стандартних умов і виражений в енергетичних одиницях.

 

Споживання підтвердженого обсягу природного газу протягом розрахункового періоду здійснюється, як правило, рівномірно, виходячи з добової норми, якщо інший режим споживання не передбачено в укладеному договорі постачання природного газу.

 

Обсяг переданого (спожитого) газу за розрахунковий період визначається на межі балансової належності між Оператором ГРМ та Споживачем на підставі даних комерційних вузлів обліку (лічильників газу), визначених з урахуванням Кодексу газорозподільної системи.

 

Споживач самостійно контролює власне газоспоживання та для недопущення перевищення підтвердженого обсягу природного газу в розрахунковому періоді має самостійно і завчасно обмежити (припинити) власне газоспоживання. В іншому разі до споживача можуть бути застосовані відповідні заходи з боку Постачальника, передбачені Правилами постачання природного газу, у тому числі примусове обмеження (припинення) газопостачання.

Обсяг споживання природного газу Споживачем у розрахунковому періоді не повинен перевищувати підтверджений обсяг природного газу. Допускається відхилення споживання обсягу природного газу протягом розрахункового періоду в розмірі ± 5 % від підтвердженого обсягу природного газу.

 

Споживач та його Постачальник мають право на коригування протягом розрахункового періоду підтверджених обсягів природного газу в порядку, встановленому Кодексом газотранспортної системи.

 

Якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об’єм (обсяг) постачання природного газу Споживачу його Постачальником буде перевищувати підтверджений обсяг природного газу на цей період, Споживач має компенсувати Постачальнику вартість різниці між підтвердженим обсягом природного газу та фактичним об’ємом (обсягом) споживання природного газу за ціною вартості природного газу, визначеною договором постачання природного газу. При цьому Постачальник має право вимагати від Споживача відшкодування збитків за перевищення об’єму (обсягу) природного газу, які розраховуються відповідно до Правил постачання природного газу.

 

За відсутності у Споживача діючого Постачальника та/або підтвердженого обсягу природного газу у відповідному розрахунковому періоді Споживач не має права здійснювати відбір (споживання) природного газу з газорозподільної системи та має подати до Оператора ГРМ письмову заяву про припинення розподілу природного газу на його об’єкт.

 

Права та обов'язки Постачальника та Споживача газу

Постачальник має право:

 

1) отримувати від Споживача плату за поставлений природний газ;

2) ініціювати припинення та/або обмеження постачання природного газу Споживачу відповідно до умов договору на постачання природного газу, вимог Правил постачання природного газу та чинного законодавства України;

3) на безперешкодний доступ до комерційних вузлів обліку газу, що встановлені на об'єктах Споживача, для звірки даних фактичних обсягів споживання природного газу та тощо;

4) отримувати відшкодування збитків від Споживача, що завдані Постачальнику у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов’язань перед Постачальником, відповідно до умов договору постачання природного газу та чинного законодавства України;

5) мати інші права, передбачені чинним законодавством України і договором постачання природного газу.

 

Постачальник зобов’язується:

 

1) своєчасно закуповувати природний газ в обсягах, необхідних для задоволення потреб Споживача;

2)  постачати природний газ на умовах та в обсягах, визначених договором постачання природного газу, за умови дотримання Споживачем дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього;

3) подавати Оператору ГТС всі необхідні документи для підтвердження обсягу природного газу необхідного Споживача за умови, що Споживач виконав всі свої обов’язки перед Постачальником, для замовлення необхідного обсягу природного газу;

4) надавати Споживачу інформацію про умови постачання, ціну, порядок оплати за спожитий природний газ, про право Споживача вільно обирати Постачальника та іншу інформацію, що вимагається чинним законодавством України;

5) дотримуватися мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування Споживачів природного газу;

6) відшкодовувати збитки, завдані Споживачу у випадку невиконання або неналежного виконання Постачальником своїх зобов’язань за договором постачання природного газу;

7)  забезпечувати конфіденційність даних, які отримуються від Споживача;

8) виконувати інші обов’язки, покладені на Постачальника чинним законодавством України та договором постачання природного газу.

 

Споживач має право:

 

1) отримувати природний газ на умовах, зазначених у договорі постачання природного газу;

2) безоплатно отримувати всю інформацію стосовно його прав та послуг, що надаються Постачальником, та інформацію про ціну природного газу, порядок оплати за спожитий природний газ, а також іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України;

3) проводити звірку розрахункових даних та/або оскаржувати їх в установленому договором постачання природного газу та чинним законодавством України порядку;

4) змінювати Постачальника в термін, передбачений чинним законодавством України, у тому числі обов’язку щодо здійснення повного остаточного розрахунку з Постачальником за договором постачання природного газу;

5) оскаржувати будь-які несанкціоновані, неправомірні чи інші дії Постачальника, що порушують права Споживача, та брати участь у розгляді цих скарг на умовах, визначених чинним законодавством України та договором постачання природного газу;

6) мати інші права, передбачені чинним законодавством України і договором постачання природного газу.

 

Споживач зобов’язується:

 

1) забезпечувати своєчасну та повну оплату поставленого природного газу згідно з умовами договору постачання природного газу;

2) укласти в установленому порядку договір розподілу природного газу з Оператором ГРМ та договір транспортування природного газу з Оператором ГТС  у випадку підключення об’єкта Споживача до газотранспортної системи;

3) самостійно контролювати власне споживання для недопущення перевищення підтвердженого обсягу природного газу в поточному періоді постачання природного газу та не допускати несанкціонованого відбору природного газу;

4) змінювати Постачальника відповідно до Правил постачання природного газу, у тому числі за умови повного остаточного розрахунку за договором постачання природного газу;

5) знімати фактичні показання комерційних вузлів обліку газу та приладів обліку газу відповідно до умов договору постачання природного газу, вимог Правил постачання природного газу та чинного законодавства України;

6) безперешкодно допускати на свою територію, об’єкти, приміщення, де розташовані вузли обліку газу, прилади обліку газу, лічильники газу тощо, представників Постачальника для звіряння показань фактично використаних обсягів природного газу та тощо;

7) відшкодовувати Постачальнику збитки, понесені ним у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем свої зобов'язань перед Постачальником, що покладені на нього чинним законодавством та/або договором постачання природного газу;

8) самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках, передбачених договором постачання природного газу, Правилами постачання природного газу та вимогами чинного законодавства України, письмово повідомляти Постачальника про це;

9) виконувати інші обов’язки, покладені на Споживача чинним законодавством України та/або договором постачання природного газу.